fbpx

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller mellan EkoSkrubb AB (559252-4945) nedan kallat EkoSkrubb och den privatperson nedan kallad Kunden som ingått avtal om hushållsnära tjänster nedan kallat Avtalet. Dessa allmänna villkor gäller för samtliga avtalade tjänster mellan Kunden och EkoSkrubb om inget annat anges i separat avtal.

Ångerrätt enligt lag

Kunden har rätt att frånträda Avtalet inom 14 dagar från det att Kunden skrivit under Avtalet. Kund som vill utnyttja ångerrätten ska inom ramen för Ångerfristen kontakta EkoSkrubb via e-post till info@ekoskrubb.se eller per brev till Rondovägen 242, 142 41 Skogås. Kunden har möjlighet att använda Konsumentverkets standardformulär vid utövande av ångerrätten

Bindningstid

EkoSkrubb tillämpar ingen bindningstid, Kunden är fri att närsomhelst upphöra med våra tjänster så länge avbokningsreglerna uppfylls se nedan.

Skatteavdrag för privatpersoner “RUT”

Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för våra tjänster. Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss period. Kunder som är sammanboende och önskar får skatteavdrag för respektive person måste teckna separata avtal
Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat EkoSkrubb i förväg kommer EkoSkrubb att ta extra betalt för sin städtjänst och även fakturera den del som skulle täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl kommer EkoSkrubb att fakturera hela summan utan RUT-avdrag för den utförda tjänsten.
Kunden ansvarar för att skriftligen via e-post till info@ekoskrubb.se eller per post till Rondovägen 242, 142 41 Skogås meddela EkoSkrubb om förändringar för Kundens möjlighet till RUT-avdrag. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget.

Kommunikation mellan EkoSkrubb och Kunden

Kunden ska senast vid Avtalets undertecknande uppge den e-post som EkoSkrubb kan kommunicera med Kunden genom. All kommunikation sker elektroniskt. Kunden ansvarar för att ange en korrekt e-post som denne har daglig tillgång till

Förändringar i avtalstext och allmänna villkor

Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via mejl till kunden. EkoSkrubb genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund. Eventuella förändringar i avtalstexten likaså. Kunden har 14 dagar på sig att påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om Kunden ej inkommit med någon invändning anses ändringarna ha accepterats av samtliga parter

Prisjustering

Priserna ses över årligen. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har EkoSkrubb rätt att justera pris vid betydande förändringar av EkoSkrubb kostnader för medarbetarnas löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar meddelas kunden via e-post senast en månad innan prisändringen sker.

Sjukdom hos ordinarie personal

Kunder med avtal, som innebär att en och samma person kommer till kunden en bestämd tid och dag. Om ordinarie personal är sjuk eller har semester kommer kunden bli erbjuden en vikarie. Nekas vikarie ses inte detta som en avbokning och är kostnadsfritt för kunden. EkoSkrubb kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på annan tid, men kan inte garantera att detta kan tillgodoses. Om EkoSkrubb inte skulle ha möjlighet att erbjuda en vikarie meddelar vi detta snarast möjligt.

Semester och ledighet

EkoSkrubb har inget semesteruppehåll utan är verksamma året runt, dock medger kunden att vikarie kan sättas in under semester månaderna Juni till Augusti månad. Som mest under 5 veckors tid. EkoSkrubb har även stängt under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt avtalats. Städning som infaller på röda dagar flyttas i största mån till närliggande dag. EkoSkrubb föreslår ett nytt tillfälle i god tid innan.

Avbokningsvillkor

Kunden har möjlighet att avboka upp till 2 tillfällen per halvår utan någon debitering.
Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full betalning för städningen (även om den inte utförs) med full betalning menas beloppet utan något RUT avdrag.
RUT-skatteavdrag får inte appliceras om städning inte utförts hemma i kundens bostad.
skatteavdraget städning utförs hos kunden på grund av avbokning eller annan orsak som t.ex. utlåning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna kommit överens om.

Normal avbokning görs minst 5 arbetsdagar innan din städning. Avbokningen ska ske direkt till EkoSkrubb via mail till info@ekoskrubb.se i annat fall debiteras hela kostnaden.
Akuta avbokningar (Någon i familjen insjuknar och måste uppsöka sjukhus eller att man på grund av smittorisk ej kan ta emot EkoSkrubbs personal) Akuta avbokningar måste ske snarast, dock minst 1 timme innan den inbokade städningen.
Avbokningar från EkoSkrubb, Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Se under avsnitt vad som gäller vid avbokning på grund av sjukdom hos ordinarie personal.

Åtkomst till städobjekt

För att kunna utföra sina åtaganden måste EkoSkrubb har fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag infaller. Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. EkoSkrubb kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. EkoSkrubb måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. EkoSkrubb väntar max 60 minuter från den tid städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna och man har fått en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet blir åtkomligt inom dessa 60 minuter från planerad städstart.

Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet är EkoSkrubb kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner:

  • Sekretessavtal med all personal
  • Vid anställning görs en koll ur belastningsregistret
  • Säkerhetsrutiner, såsom nyckelhantering, säkerställs via intern policy.
  • Nycklar hanteras kodat
  • All personal bär företagskläder
  • Nycklar hanteras utifrån kundens vilja, smidigast är dock att EkoSkrubb har en nyckel till kundens hem. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för EkoSkrubbs personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomst lösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte EkoSkrubb för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc.
  • EkoSkrubb svarar för låsbyten orsakat av förlust av kvitterade nycklar med belopp upp till ett tusen SEK.
  • Om Kunden önskar att få tillbaka sin nyckel på annat sätt än via kvittering på EkoSkrubbs kontor, t.e.x via återlämning i brevlåda friskriver sig EkoSkrubb från allt ansvar. Vill Kunden att nyckeln skickas med REK debiterar EkoSkrubb 150 kronor inklusive moms samt friskriver sig från allt ansvar.
  • Om Kunden inte hämtat ut sina nycklar inom en (1) månad från det att EkoSkrubb meddelat Kunden om att hämtning ska ske, kommer EkoSkrubb att se till att nycklarna förstörs

Priser och fakturering

EkoSkrubb tar betalt för hemstädning per timme. Fakturering sker 1 gång/månad i efterskott med 30 dagars förfallotid. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatum på fakturan.
Vid utebliven betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor. Vid utebliven betalning går ärendet över till inkassoföretag. Dröjsmålsränta debiteras enlig lag. Om betalning inte erläggs i rätt tid och trots påminnelse inte betalas, har EkoSkrubb rätt att säga upp Avtalet.
Fakturan mailas till den e-post kunden angett i avtalet.

Reklamationer och försäkringar

Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har EkoSkrubb tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om EkoSkrubb eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak-eller personskada ersätter EkoSkrubb sådan skada. (direkt skada eller direkt förlust). Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter detta kommer inte att beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.
Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att den är EkoSkrubb som åsamkat skadan kommer EkoSkrubb att ersätta kunden.
Skador som inte ersätts. Skador som uppkommit på grund av bristande information till städaren t.ex. angående skötsel av en viss typ av material, ersätter EkoSkrubb ej uppkommen skada för. EkoSkrubb ersätter inte skador som åstadkommits på grund av att lös/fast inventarie inte är korrekt monterade eller placerade. Detta kan vara fönsterbrädor som inte sitter fast eller instabilt placerade föremål. Kräver lös eller fast egendom särskild aktsamhet skall detta meddelas EkoSkrubb som sedan skriver in detta i arbetsordern. Förslitningsskador på fasta inventarier som uppkommer vid ett normalt och ansvarsfullt städande ersätts ej.

Kompensation och prisavdrag

Samtliga reklamationer skickas till info@ekoskrubb.se. Utbetalningar med ersättning för skada sker endast mot uppvisande av originalkvitto från Kunden till EkoSkrubb. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och/eller den nyinköpta varan. Saknas originalkvitto ska Kunden vara beredd att överlämna produkten till EkoSkrubb för värdering. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kronor inklusive moms ska EkoSkrubb ha rätt att reparera skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om EkoSkrubb så önskar. Utbetalningar av skador sker direkt till Kundens bankkonto och ingen kompensation kommer utgå med avdrag mot faktura. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om utbetalning. Kompensation på städmaterial och städutrustning utgår inte. Städmaterial och städutrustning används för att utföra tjänsten. Kunden står för inköp samt underhåll av städmaterial och städutrustning.Kompensation på skadad tvätt ges endast om Kunden före städtillfället skickat tydliga instruktioner via info@ekoskrubb.se med tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför städtillfälle. Om ingen instruktion ges tvättas alla kläder i 40 grader, vitt eller kulörtvätt och alla plagg kan komma att torktumlas.

Hantering av personuppgifter

Ekoskrubb behandlar personuppgifter i enlighet med gällande krav och lagar. Se gällande integritetspolicy om hur vi behandlar dina personuppgifter på Ekoskrubb.se.

Tvist

Om tvist uppstår med anledning av Avtalet skall parterna i första hand och efter bästa förmåga söka finna en gemensam lösning. Tvist som inte kan lösas genom gemensam lösning ska avgöras av allmän domstol, med tillämpning av svensk lag.
Kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är juridiskt bindande. Avtalsvillkoren är en del av det underskrivna Avtal om hemstädning som EkoSkrubb och kunden skrivit under. Detta underskrivna avtal är direkt kopplat till dessa avtalsvillkor. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.

EkoSkrubbs rätt till att neka tjänster

EkoSkrubb har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot EkoSkrubbs personal, att utrustning eller material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet, att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för EkoSkrubbs personal eller att det föreligger omständigheter som är av sådan art att EkoSkrubb bedömer att det saknas rimliga förutsättningar att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

Force majeure

EkoSkrubb är befriad från ansvar för bristande fullgörandet av sina förpliktelser i Avtalet om fullgörandet av förpliktelserna förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Ekoskrubb inte rimligen kunnat förutse eller råda över. Som befriande omständighet ska bl. a. avses terrordåd, brist eller fel i elförsörjning eller telekommunikation, datavirus, dataförlust, strejk, lock-out eller annan arbetskonflikt oavsett konfliktens orsak, naturkatastrof, blixtnedslag, eldsvåda, epidemi, pandemi, extrema väderförhållanden, sabotage, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan offentlig reglering eller annan liknande omständighet.
Överlåtelsepart får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. EkoSkrubb får dock utan sådant godkännande överlåta Avtalet till annat koncernbolag, eller till extern aktör som genom förvärv eller på annat sätt övertagit hela eller delar av aktuell rörelse hos EkoSkrubb.
EkoSkrubb har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

Tidsåtgång

Kunden uppger sin boyta i samband med att övriga uppgifter fylls i.
Med hjälp av dessa så ges en uppskattning från EkoSkrubb hur lång tid varje städning uppskattas ta.
Tidsuppskattningen kan skilja sig från gång till gång och är endast en uppskattning.
Skulle EkoSkrubbs personal bli klar snabbare än uppskattad tid så avslutas passet och kunden blir fakturerad faktisk tid.
Skulle Ekoskrubb behöva stanna längre än uppskattad tid görs även detta.
Ekoskrubb fakturerar då tidsåtgången enligt avtalad timtaxa.
Skulle kunden inte vilja ha mer än avtalad tid ska detta meddelas till EkoSkrubb via mail till info@ekoskrubb.se så detta skrivs in i arbetskortet.