fbpx

Allmänna villkor företag

Nedanstående villkor är de villkor som reglerar avtalet mellan EkoSkrubb AB, hädanefter kallad Entreprenören, och Beställaren.
Dessa villkor gäller om inget annat avtalats i separat avtal.

1. Uppdragets utförande
Entreprenören ska utföra uppdraget enligt vad som särskilt avtalats. I avsaknad av avtalade instruktioner ska uppdraget utföras fackmannamässigt med den skicklighet, snabbhet och omsorg som kan förväntas av ett välrenommerat företag i branschen.

2. Betalningsvillkor
Entreprenören fakturerar månadsvis i förskott för beställda tjänster. Betalning sker enligt Entreprenörens anvisningar. Förbrukningsmaterial som ej utgör en förutsättning för arbetet debiteras separat. Allt förbrukningsmaterial som utgör en förutsättning för arbetet ingår i Entreprenörens arvode. Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Tilläggstjänster faktureras löpande av Entreprenören och betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

3. Anmärkning mot faktura
Anmärkningar mot faktura ska göras skriftligen och vara EkoSkrubb tillhanda senast 8 dagar efter fakturadatum. Gäller reklamationen en del av fakturabeloppet ska betalning ändå erläggas för det otvistliga beloppet. Anmärkningar efter angiven tidpunkt kommer inte beaktas.

4. Prisjustering
Priset vid avtalets ingående ligger fast i ett år ifrån avtalsstart. Efter det ses priserna över årligen. Då avtalet är baserat på de avgifter och skatter som gällde vid tiden för avtalets underskrift har EkoSkrubb rätt att justera pris vid betydande förändringar av EkoSkrubbs kostnader för medarbetarnas löner och förmåner enligt lag, statliga och/eller kommunala avgifter och skatter. Avgiftsförändringar utöver det årliga meddelas kunden senast en månad innan prisändringen sker.
Arvodet höjs med en procentsats om 3% varje år i januari månad.

5. Priser
Alla priser anges i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms. Priset är beräknat på antal städtillfällen enligt avtal och är fördelat på 12 månader.

6. Tillfällig reducering av arvode
Om ej annat avtalats gäller följande: Om arbetet ej behöver utföras under Beställarens huvudsemester, varmed avses högst fyra sammanhängande veckor under perioden juni t.o.m. augusti, kan Entreprenören reducera arvodet med 70 % för perioden. Skriftlig begäran härom måste sändas till Entreprenören minst tre månader före Beställarens huvudsemester.

7. Kontaktperson
Beställaren skall utse kontaktperson till vilken Entreprenörens personal kan vända sig med frågor och för rapportering av eventuella skador på Beställarens egendom m.m.

8. Personuppgifter
Beställaren ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för uppdraget bestämmer beställaren ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och beställaren är därmed självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling. Om entreprenörens personal inom ramen för uppdraget behandlar personuppgifter för beställarens räkning, är entreprenören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde för sådan behandling.

9. Information
Det åligger Beställaren att skriftligen informera Entreprenören om Beställarens regler och föreskrifter som berör Entreprenörens utförande av avtalade tjänster

10. Nycklar/passerkort
Beställaren skall tillhandahålla Entreprenören erforderligt antal nycklar, passerkort eller motsvarande, nedan benämnda nycklar, för personal, arbetsledare och material distribution. Entreprenören förser nycklarna med nummerbrickor. Tillhandahållande av nycklar skall ske till en för Entreprenören.

11. Låsbyte
Entreprenören svarar för låsbyte på grund av förlust av kvitterad nycklar med belopp upp till 1/10 av prisbasbelopp.

12. Lokaler
Beställaren skall tillhandahålla Entreprenören erforderligt antal låsbara rum med tillgång till varmt och kallt vatten samt uttömning möjlighet och om så erfordras låsbar lagerlokal för materiel samt i förekommande fall godkänt ventilerat utrymme för batteridrivna redskap/maskiner. Beställaren tillhandahåller också ändamålsenliga omklädnings utrymmen för Entreprenörens personal. Beställaren ska tillhandahålla utrymmen vederlagsfritt.

13. Avfall
Om ej annat avtalats ombesörjer och bekostar Beställaren borttransport av avfall till följd av arbetet.

14. Vid sjukdom/frånvaro av städare
Vid sjukdom hos ordinarie städare ersätter Entreprenören med vikarie inom 48 timmar vanlig vardag, helger ej inräknat om ej annat är avtalat.

15. Semester och ledighet
Entreprenören har inget semesteruppehåll utan är verksamma året runt, dock medger Beställaren att vikarie kan sättas in under semester månaderna Juni till Augusti månad. Som mest under 5 veckors tid. EkoSkrubb har även stängt under årets röda dagar och normalt finns ingen möjlighet för städning då om inte något speciellt avtalats. Städning som infaller på röda dagar flyttas i största mån till närliggande dag. Entreprenören föreslår ett nytt tillfälle i god tid innan.

16. Skydds- och arbetsmiljöfrågor
Beställaren är samordningsansvarig enligt arbetsmiljölagen.Detta innebär att Beställaren ska samordna åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall och att Beställaren svarar för att en lämplig organisation för att bedriva skyddsarbete byggsupp.Beställaren ska göra klart vem som ska ansvara för olika slags skyddsanordningar på arbetsplatsen. EkoSkrubb och dess anställda är skyldiga att följa de anvisningar som samordnande syfte lämnas av Beställaren. EkoSkrubb har som arbetsgivare huvudansvaret för arbetsmiljön för sina anställda

17. Ansvarsbegränsning
Entreprenören ansvarar med nedan angivna begränsningar för skada som drabbar Beställaren till följd av vårdslöshet av Entreprenören eller dess personal vid utförandet av avtalade tjänster. Entreprenörens ansvar är begränsat till högst 1 miljoner per skadetillfälle för person- och sakskada och högst 1 miljon kronor per kalenderår för förmögenhetsskada. Entreprenörens sammanlagda skadeståndsansvar är dock begränsat till 10 miljoner kronor per kalenderår. Entreprenören är aldrig ansvarig för indirekt skada eller följdskada såsom produktionsavbrott, utebliven vinst, besparing, förlust av inkomst eller liknande. Entreprenörens ansvar omfattar inte skada som beror på Beställaren, t ex genom felaktig eller ofullständig information.

18. Beställarens ansvar för skada
Beställaren ansvarar för den skada, av vad slag det vara må, som EkoSkrubb kan komma att åsamkas till följd av Beställarens eller dennes personal eller uppdragstagares vårdslöshet. Om EkoSkrubb hävt avtalet eller upphört med arbetet enligt punkt 25 nedan ska Beställaren ersätta EkoSkrubb med belopp motsvarande 30 % av avtalat arvode för återstående kontraktstid, eller det högre belopp med vilket EkoSkrubb kan visa att EkoSkrubb lidit skada.

19. Försäkring
Entreprenören skall under kontraktstiden upprätthålla försäkring som säkerhet för fullgörandet av eventuell skadeståndsskyldighet enligt dessa allmänna kontraktsvillkor. Det åligger Beställaren att upprätthålla fullgott sedvanligt försäkringsskydd för den verksamhet som Beställaren bedriver.

20. Ersättningsanspråk
Eventuellt ersättningsanspråk skall anmälas skriftligt till Entreprenören snarast möjligt efter att skadan konstaterats. Framställs inte krav på ersättning inom tre månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar Beställaren rätten att göra kravet gällande.

21.Konkurrerande verksamhet
Entreprenörens personal äger ej rätt, utan Entreprenörens skriftliga medgivande, att under sin anställningstid hos Entreprenören bedriva med denne konkurrerande verksamhet och är därigenom förhindrad att ta anställning hos Beställaren eller åta sig motsvarande uppdrag för egen räkning för Beställaren. Skulle så ändå ske skall Beställaren utge ersättning till Entreprenören med ett belopp motsvarande 30 % av ett års arvode enligt detta kontrakt eller med det högre belopp till vilket av Entreprenören visad skada uppgår.

22. Överlåtelse av avtal
Avtalet får inte överlåtas av Beställaren utan andra partens skriftliga medgivande. Entreprenören får dock överlåta rätten att mottaga betalning enligt detta avtal utan Beställarens medgivande.

23. Befrielsegrunder
Entreprenören är inte skyldigt att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet med tillhörande avtalshandlingar om Entreprenören hindras att utföra arbetet till följd av omständigheter som beror på Beställaren eller annan som Beställaren svarar för. Hindras Entreprenören på grund av sådan omständighet är EkoSkrubb berättigat till ersättning med belopp motsvarande vad Entreprenören haft rätt till om arbetet kunnat utföras. Arbetsinställelse, blockad eller annan händelse utom Entreprenören kontroll såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosionsfara, ingripande av offentlig myndighet, eller omständighet på Beställarens sida som medför att EkoSkrubb icke, eller endast till onormalt höga kostnader, kan fullgöra sina skyldigheter enligt detta avtal, fritar Entreprenören under den tid förhållandet råder från fullgörande av sina skyldigheter enligt detta avtal. Förbehållet i fråga om strejk, lockout och blockad gäller även om Entreprenören själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om avtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än sex månader på grund av ovan angiven omständighet, har Beställaren rätt att genom skriftligt meddelande säga upp kontraktet till omedelbart upphörande.

24. Ändring av avtalsvillkor
Entreprenören har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas Kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

25. Hävning
Endera parten äger rätt att häva avtalet under följande förutsättningar: (i) Om motparten försätts i konkurs eller eljest kan bedömas vara på sådant obestånd att denne inte kan förväntas fullgöra sina åligganden och betryggande säkerhet för det rätta fullgörandet av partens kontraktsenliga förpliktelser inte ofördröjligen ställs efter begäran härom eller (ii) Om motparten gör sig skyldig till kontraktsbrott av väsentlig betydelse och underlåter att avhjälpa sådant kontraktsbrott inom 30 dagar efter att ha mottagit skriftligt meddelande härom. EkoSkrubb har rätt att häva avtalet om Beställaren är i dröjsmål med betalning och sådan betalning inte erläggs inom 20 dagar från skriftlig anmodan därom. Om betalning inte erläggs i rätt tid har EkoSkrubb därtill rätt att avbryta arbetet till dess betalning sker.

26. Underentreprenör
EkoSkrubb har rätt att anlita underentreprenörer för utförandet av avtalade tjänster, varvid EkoSkrubb ansvarar för utförandet av sådana tjänster

27.Sekretess
Vardera part förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga
medgivande till tredje man utlämna information om den andra
partens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller
yrkeshemlighet eller annars använda sådan information för något
annat ändamål än parts fullgörande av sina åtaganden enligt
avtalet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas
information som parten angivit vara konfidentiell.
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan
visa blivit känd för honom på annat sätt än genom avtalet eller
som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när
part enligt lag, annan författning eller myndighets beslut är skyldig
att lämna ut uppgifter.

28. Bestämmelse ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav vara ogiltig, skall det inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt

29. Tvister
Tvister som ej kan avgöras vid förhandlingar parterna emellan
rörande tillämpningen av detta avtal skall avgöras av allmän
domstol där Entreprenören har sitt säte.

30. Användandet av referenser
EkoSkrubb äger rätt att använda Beställaren som referens i företagspresentationer och i marknadsföring efter godkännande från Kunden.